Japan – XIII

Wakayama, Koyasan, Kumano Kodo, Hongu Taisha, Nachisan